Register och sökingångar

Arrendehandlingar, liksom kartor och beskrivningar, är alfabetiskt ordnade efter objekt. I övrigt finns topografiska sökmöjligheter i de enskilda volymerna i vissa serier, som t.ex. protokoll och räkenskaper. För samtliga studenter 1595-1817 finns ett tryckt alfabetiskt register. Arkiven som sådana är ordnade efter allmänna arkivschemat.