Kompetensforums uppdrag

Vårt basuppdrag inom området är att:

  • initiera och genomföra utvecklingsinsatser riktade till ledningsfunktionen på alla nivåer inom universitetet.
  • initiera och genomföra utvecklingsinsatser för att kontinuerligt stärka det administrativa stödet till ledarfunktioner inom universitetet.
  • kontinuerligt bevaka nationell och internationell utveckling inom ledningsområdet samt samverka med andra universitet i olika typer av nätverk och utvecklingsinsatser.
  • stödja individers egna utveckling som professionella aktörer.
  • ge konsultativt stöd inom enhetens kompetensområde.