Chef och ledare

Vi erbjuder stöd av olika slag riktade till universitets alla chefer och ledare.


Kompetensforums olika typer av stöd och utbildningar riktar sig till chefer på alla nivåer och verksamheter inom universitetet. Inom akademin har vi oftast ett tidsbundet chefskap. Det innebär att du som en i kollegiet under en period axlar ansvaret som chef. Med chefskapet följer en delegation av ansvar och befogenheter. Genom chefsprogrammet som är obligatoriskt för alla prefekter och ställföreträdande prefekter – och öppet för samtliga chefer inom universitetet - får du kunskap om vad rollen som chef innebär och var du kan få stöd i de olika frågor som du ansvarar för. Chefsprogrammet ger grundläggande kunskaper om ansvar, befogenheter, lagar och regler som gäller vid Uppsala universitet. Som chef har du också möjlighet att välja att delta i hela vårt övriga utbud.

Inte bara chefer förväntas vara ledare utan även många andra ansvarar för att driva och utveckla verksamheten. Därför erbjuder vi också ledarutveckling av olika slag. Ledarutvecklingsprogram, kommunikationsutbildningar och andra typer av stöd och utbildningar är öppna för dig som är gruppledare, forskningsledare, projektledare eller har någon annan typ av ledaransvar.