Byggnadsavdelningen

Byggnadsavdelningens lokalansvar

Byggnadsavdelningen ansvarar för att hålla institutioner och andra enheter med lämpliga och prisvärda lokaler.

Projektenheten ansvarar för projektledning vid om- och nybygg-nadsprojekt, samt lokalplanering.

Lokaladministrationsenheten ansvarar för lokal- och projektadministration.

Serviceenheten ansvarar för intendentursamordning, lokalbokning, tentamens-administration, universitetets centrala möbelförråd samt lokalvård.

Enheten för miljö och fysisk arbetsmiljö samordnar universitetets arbete med fysisk arbetsmiljö, miljö och strålskydd.

Du kan läsa mer om Byggnadsavdelningen på Medarbetarportalen.